ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “สื่อสาส์นกัญชา: สมาคมแพทย์” แนะแนวทางเลือกใช้กัญชา

0
1064

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแพทย์วิชาชีพในแขนงต่าง ๆ ประกอบไปด้วยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย และสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ศ.นพ.สมชาย  เอี่ยมอ่อง ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, ผศ.นพ.พัลลภ จักรวิทย์ธำรง, ผศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์, ผศ.นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ, ศ.นพ.วิชัย  อิทธิชัยกุลฑล, ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ และพญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์ ร่วมกันแถลงข่าวจัดประเด็น เรื่อง “สื่อสาส์นกัญชา: สมาคมแพทย์” พร้อมรวมตัวกันเรียกร้องต้านการใช้สารสกัดจากกัญชา โดยมีเหตุผลให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย