LATEST ARTICLES

โปรตีนจากไข่ขาว

โปรตีนจากไข่ขาวเพื่อการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ

ในทุก ๆ วัน กล้ามเนื้อมีการเสื่อมสลายและสร้างขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา หากอัตราการสร้างและการสลายกล้ามเนื้อมีความสมดุลกัน ร่างกายก็สามารถเคลื่อนไหวและทำงานได้อย่างปกติสุข แต่ก็มีปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลทำให้กล้ามเนื้อเกิดการสลายได้มากขึ้นกว่าภาวะปกติ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงระดับอันตรายรุนแรงถึงแก่ชีวิต
ลิ่มเลือดอุดตันปอด

ลิ่มเลือดอุดตันปอด

ลิ่มเลือดอุดตันปอด ภาษาแพทย์เรียกว่า pulmonary embolism เป็นโรคที่มีความสำคัญ เพราะทำให้ตายได้ เมื่อก่อนคิดว่าเป็นโรคที่พบในฝรั่งเท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้พบบ่อยขึ้นในคนไทย
เทคโนโลยีทางการแพทย์

ปัญญาประดิษฐ์กับการแพทย์

“Disruptive technologies” หรือ เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันในด้านที่เกี่ยวข้องกันนั้น สำหรับในทางการแพทย์เองก็มีการพัฒนาและนำ Disruptive technologies มาใช้กันมากขึ้น และพบว่าได้ผลดีมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงขอนำเสนอเรื่องราวการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence ; AI) หนึ่งใน Disruptive technologies มาใช้ในทางการแพทย์
สมองเสื่อม

สมองเสื่อมกับการได้ยินเสียงโลก

ภาวะหูตึง เป็นอีกภาวะที่พบได้ในผู้สูงอายุ โดยพบว่า ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้มีอายุ 65-75 ปีมีภาวะการได้ยินลดลง และมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นประมาณครึ่งหนึ่งเมื่ออายุเกิน 75 ปี จะเห็นได้ว่าภาวะหูตึงมีอัตราการเพิ่มขึ้นตามวัยเหมือนภาวะสมองเสื่อม แต่ที่น่าสนใจคือ การมีหลักฐานทางการแพทย์ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันของการเกิดภาวะสมองเสื่อมและภาวะหูตึง
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดตัวเครื่อง “ดิจิทัลเพทซีที” เปิดให้บริการแห่งแรกในเอเชีย

ด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงจัดตั้งและเสด็จเปิดศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 สืบเนื่องจากการตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ นับเป็นความก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งในวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ไทย การจัดตั้งศูนย์แห่งนี้จึงเป็นการช่วยบุกเบิกเทคโนโลยีในด้านการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง และโรคระบบประสาทที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าอย่างสูงสุดแก่ประชาชนคนไทย
PM 2.5

ฝุ่นละออง PM 2.5 กับปัญหาสุขภาพและแนวทางแก้ไข

แพทยสภาจัด งานเสวนาเรื่อง “ฝุ่นละออง PM 2.5 กับปัญหาสุขภาพและแนวทางแก้ไข” แนะประชาชน หลีกเลี่ยงพื้นที่สีแดง ปรับเวลาในการเข้าพื้นที่ให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยภูมิแพ้ หอบหืด ทางเดินหายใจ ฯลฯ และป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง การแก้ไขระยะยาวคือ ทุกฝ่ายในเครือข่ายร่วมมือและกำหนดมาตรการจริงจังเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองลง และสนับสนุน มาตราการระยะยาว เช่น การปลูกต้นไม้ในเมือง