รู้ก่อนเกิด เปิดโลกการดูแลกระดูกและกล้ามเนื้อ

อ. นพ.โชติตะวันณ ตนาวลี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกและข้อในผู้สูงอายุและโรคกระดูกเมตาบอลิก ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0
1177