Tuberculosis as a Sleeper Agent วัณโรค-ภัยร้ายที่รอวันปลุก! 

0
50

รู้ไหมว่า เชื้อวัณโรคอยู่ภายในร่างกายได้นานนับสิบปีโดยไม่แสดงอาการ! 

ประเทศไทยมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากวัณโรคกว่า 10,000 คนต่อปี! 

 

วัณโรค (tuberculosis; TB) เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส มักพบที่ปอด แต่สามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ ได้  

 

โดยโรคนี้จะแพร่ผ่านทางอากาศ จากการไอ จาม หรือพูดของผู้ป่วยวัณโรค, สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นเวลานาน, อาศัยอยู่ในสถานที่แออัด หรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก สังเกตได้จากมีอาการไอเรื้อรังนานกว่า 2 สัปดาห์, ไอมีเลือดปน, เหนื่อยง่าย, น้ำหนักลด, เบื่ออาหาร และเหงื่อออกตอนกลางคืน  

 

เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้ว ไม่ใช่ทุกคนที่ติดเชื้อจะมีอาการป่วยเสมอ บางกรณีที่ระบบภูมิคุ้มกันกำจัดไม่หมด ก็จะทำให้เกิดภาวะติดเชื้อวัณโรคแฝง (latent TB infection) ซึ่งเชื้ออาจจะยังไม่แสดงอาการอยู่นานเป็นปี จนถึงสิบปี แต่กลับมาเป็นวัณโรคชนิดมีอาการได้อีกครั้งหากระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง เนื่องจากการเจ็บป่วย อายุที่มากขึ้น หรือปัจจัยอื่น  

 

เพราะฉะนั้น การตรวจคัดกรองวัณโรคจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเนื่องจากเอชไอวี/เอดส์ หรือเบาหวาน  

 

หากสงสัยว่าตนเองหรือคนรอบข้างเป็นวัณโรค ควรรีบไปพบแพทย์ 

ร่วมป้องกันวัณโรค เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน 

#วัณโรค #โรคติดต่อ 

 

เอกสารอ้างอิง