Tuberculosis as a Sleeper Agent วัณโรค-ภัยร้ายที่รอวันปลุก! 

รู้ไหมว่า เชื้อวัณโรคอยู่ภายในร่างกายได้นานนับสิบปีโดยไม่แสดงอาการ!  ประเทศไทยมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากวัณโรคกว่า 10,000 คนต่อปี!    วัณโรค (tuberculosis; TB) เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส มักพบที่ปอด แต่สามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ ได้     โดยโรคนี้จะแพร่ผ่านทางอากาศ จากการไอ จาม หรือพูดของผู้ป่วยวัณโรค, สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นเวลานาน, อาศัยอยู่ในสถานที่แออัด หรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก สังเกตได้จากมีอาการไอเรื้อรังนานกว่า 2 สัปดาห์, ไอมีเลือดปน, เหนื่อยง่าย, น้ำหนักลด, เบื่ออาหาร และเหงื่อออกตอนกลางคืน     เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้ว ไม่ใช่ทุกคนที่ติดเชื้อจะมีอาการป่วยเสมอ บางกรณีที่ระบบภูมิคุ้มกันกำจัดไม่หมด...

เข้าใจดาวน์ซินโดรม: ป้องกัน ดูแล สู่สังคมที่ยอมรับ

ดาวน์ซินโดรม (Down syndrome) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติในการแบ่งเซลล์ของโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมาทั้งแท่งหรือบางส่วน ส่งผลต่อพัฒนาการและลักษณะทางกายภาพ รักษาให้หายขาดไม่ได้ แต่การดูแลและรักษาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี   ประชาชนยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับดาวน์ซินโดรมอยู่หลายประการ เนื่องในวันที่ 21 มีนาคม เป็นวันดาวน์ซินโดรมโลก จึงอยากส่งเสริมให้ทุกคนเข้าใจและอยู่ร่วมกับผู้ป่วยดังนี้  ดาวน์ซินโดรมไม่ใช่โรค แต่เป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม  ผู้ป่วยจะมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กทั่วไป แต่ไม่ได้หมายความว่าปัญญาอ่อน เพียงแต่ต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเหมาะสม  ถึงจะมีลักษณะเฉพาะ แต่ก็มีความคล้ายคลึงเหมือนคนในครอบครัว เช่นเดียวกับคนทั่วไป  ผู้ป่วยสามารถเรียนหนังสือ ทำงาน ใช้ชีวิตในสังคม และมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้   ทั้งนี้ การตรวจคัดกรองก่อนคลอด จะช่วยให้ทราบความเสี่ยงของทารกในครรภ์ โดยหญิงตั้งครรภ์ทุกคนสามารถรับบริการตรวจดาวน์ซินโดรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย...