Tuesday, August 9, 2022
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จัดงาน “สื่อสาส์นกัญชา: สมาคมแพทย์" โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจเรื่องกัญชามากยิ่งขึ้น
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ร่วมกับมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่, หน่วยจักษุแพทย์เคลื่อนที่ และกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดโครงการ: ตาดี ฟันดี ผิวดี ให้บริการแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Recent Posts

pornplaybb.com siteripdownload.com macromastiavideo.com