พิธีรับมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่อง “Handheld Ultrasound” นวัตกรรมช่วยวินิจฉัยทางการแพทย์

0
1517
โรงพยาบาลรามาธิบดี

6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 910B-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่อง “Handheld Ultrasound” นวัตกรรมช่วยวินิจฉัยทางการแพทย์ 

. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ระบบการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในปัจจุบันค่อนข้างมีความรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้นกว่าในอดีตค่อนข้างมาก ทำให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยสามารถทำได้หลากหลายและรวดเร็ว ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาพยาบาลจะยังสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมผลงาน ที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่นเดียวกันกับนวัตกรรมการวินิจฉัยทางรังสีในปัจจุบันก็มีความก้าวหน้าไปมาก จากการใช้เครื่องฉายทางรังสีขนาดใหญ่ สู่การใช้เครื่องฉายทางรังสีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ หรือที่เรียกว่า Handheld Ultrasound ซึ่งสามารถให้การวินิจฉัยรักษาในเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้รังสีวินิจฉัยร่วมกับการรักษา ด้วยเครื่อง Ultrasound ชนิดนี้ จะทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยสามารถพกพาติดตัวไปได้ทุกที่เพื่อให้สามารถวินิจฉัยผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในหลากหลายด้าน ทำให้การรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการนำเครื่อง Ultrasound พกพา มาใช้ในโรงพยาบาลรามาธิบดี ก็จะช่วยในการรักษาและวินิจฉัยผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี

Handheld Ultrasound สามารถใช้งานควบคู่กับแอปพลิเคชัน และเชื่อมต่อกับ Smart Devices ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต พร้อมรองรับเทคโนโลยีในการสื่อสาร video conference – consult ที่สามารถเห็นภาพอัลตร้าซาวด์แบบ real time พร้อมกับแพทย์ผู้ตรวจ กับแพทย์ผู้รับ consult เพื่อวางแผนการดูแลผู้ป่วยอย่างทันท่วงที

แต่ทั้งนี้ การนำผลงานนวัตกรรมรูปแบบนี้มาใช้ในโรงพยาบาลรามาธิบดี ก็ได้รับการสนับสนุนสำคัญจากผู้บริจาค คือ คุณอำพันศรี ชันซื่อ คุณปรมา ชันซื่อ และคุณธริสรา ชันซื่อ ที่ได้มอบกำลังทรัพย์สนับสนุน สำหรับนำไปซื้อเครื่อง Handheld Ultrasound ในโอกาสนี้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดซื้อและได้รับมอบเครื่อง Handheld Ultrasound จาก บริษัท PHILIPS ประเทศไทย จำกัด จำนวน 50 เครื่อง ซึ่งได้นำไปใช้งานจริงแล้วในหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยเอกซเรย์ ภาควิชารังสีวิทยา หน่วยโรคหัวใจ สาขาวิชาโรคหัวใจเด็ก
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง-ชาย หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม หอสังเกตอาการชาย และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์