ทางปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบจาก PM2.5 – กินอาหารย่อยง่าย

ผศ. นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ อดีตหัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0
2249
อาหารย่อยง่าย

พระพุทธเจ้าสอนเรื่อง บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย เป็นข้อที่ ๓ ของธรรมเป็นเหตุให้อายุยืน และบริโภคสิ่งที่ย่อยยากเป็นเหตุให้อายุสั้น (ฉบับหลวง ๒๒/๑๒๕ และ ๑๒๖)

การศึกษาเรื่องอาหารที่สัมพันธ์กับการตายของชาวโลก พบว่า การกิน ๑. ผลไม้น้อย ๒. หวานมาก (น้ำตาลในเลือดสูง) ๓. เกลือโซเดียมสูง ๔. ถั่ว เมล็ดพืชน้อย ๕. เนื้อสัตว์ใหญ่หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์(โคเลสเตอรอลในเลือดสูง)
๖. ผักน้อย ๗. ธัญชาติไม่ขัดสีน้อย (ใยอาหารน้อย) ๘. ปลาและอาหารทะเลน้อย สัมพันธ์กับการเพิ่มการตายของชาวโลกในปี ๒๕๕๓1

อาหารของชาวโลกที่มีการศึกษาสนับสนุนมากที่สุดว่า เป็นอาหารที่สัมพันธ์กับการลดการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด การเกิดโรคหัวใจ อัมพาต มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การเต้นของหัวใจผิดจังหวะ เป็นต้น คือ อาหารเมดิเตอร์เรเนียน (อาหารชาวกรีกโบราณ) ซึ่งประกอบด้วยอาหาร ๙ ประเภท คือ ๑. ผัก ๒. ผลไม้ ๓. ถั่ว ๔. น้ำมันมะกอก (น้ำมันงา งาดำ น้ำมันรำข้าว น้ำมันถั่วลิสง) ๕. ปลาและอาหารทะเล ๖. ธัญชาติไม่ขัดสี (ข้าวกล้อง) ๗. ดื่มแอลกอฮอล (ไม่เกิน ๑-๒ แก้ว/วัน) ๘. ลด ขนม ของหวาน เครื่องดื่มหวาน (สัปดาห์ละ๑-๒ ครั้ง) ๙. ลดเนื้อสัตว์ (สัปดาห์ละครั้งถึงเดือนละครั้ง งดเนื้อแดง เนื้อปรุงแต่ง)2 นอกจากนี้ อาหารเมดิเตอร์เรเนียนยังเป็นอาหารชนิดแรกที่มีการศึกษาพบว่า ลดผลของ PM2.5 ที่สัมพันธ์กับการเพิ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ แต่การดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีผลดังกล่าว3 จึงไม่แนะนำให้ดื่มแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันภัยจากฝุ่นพิษ PM2.5

ดังนั้น อาหารที่ย่อยง่าย ที่ไม่เพิ่มการตาย (หรืออายุยืนกว่า) ก็น่าจะเป็น ๑. พืชสด (ผัก ผลไม้มาก) ๒. ลดเกลือ (ลดโซเดียม) ๓. เนื้อน้อย (กินเนื้อปลา อาหารทะเลแทนเนื้อสัตว์ใหญ่) ๔. ด้อยมัน (ลดไขมันจากสัตว์ใหญ่ งดไขมันทรานส์) ๕.น้ำตาลต่ำ (อาหารและเครื่องดื่ม) หรือ กินอาหารแบบจานเมดิเตอเรเนียน4 ก็ต่อยอดจากการกินอาหารจาน 2:1:1 (2 ผัก 1 เนื้อ 1 ข้าว) ของกรมอนามัย สสส.และเครือข่ายคนไทยไร้พุง เป็น จาน 2:1:1+ คือ 2 ผัก ถั่ว งา 1ปลา 1ข้าวกล้อง + ผลไม้ + น้ำเปล่าสะอาด ดังรูปด้านบน

ข้อมลูอ้างอิง: 1. N Eng J Med 2013;369:954 2. Nutrients 2019, 11, 1296; doi:10.3390/nu11061296 3. Circ 2019;139:1766. 4. www.rd.com/health/healthy-eating/a-plate-to-help-you-make-healthy-eating-choices)

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง